RODO | Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna - ROPS w Toruniu

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Toruniu przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, zwanym dalej „Ośrodkiem”.
 2. W Ośrodku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod następującym adresem poczty elektronicznej iodo@rops.torun.pl  i/lub nr tel. 56 657 14 66
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Ośrodka na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • art. 9 ust. 2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
  • uchwały nr 27/99 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.),
  • ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
  • ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.),
  • ustawy z dn.13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz.1828 ),
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm. ).
 4. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane:
  • podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Nie przekazujemy Państwa danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  Ośrodek wykorzystuje na swoich stronach internetowych mechanizm statystyk Google Analytics. W związku z tym niektóre Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych określa Rzeczowy wykaz akt Ośrodka.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z rezygnacją ze współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 10. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

Powyższa informacja realizuje prawny obowiązek informacyjny i nie wymaga żadnego działania po Państwa stronie.